Bizi garen mundua bi esparru geopolitiko eta ekonomiko handitan zatituta dago: Iparralde globala eta Hegoalde globala. Iparralde globala aipatzen dugu herrialde aberastuez mintzatzeko, gaizki izendaturiko “garatuak”, eskura dituzten lehengaiak baino gehiago erabiltzen dituztenak; eta Hegoalde globala aipatzen dugu herrialde pobretuez mintzatzeko, estraktibismoaren bidez herrialde aberastuen kontsumo-mailari eusteko baliatzen diren ondasun natural gehienak dituztenak. Zatiketa hau zuzenean dago lotuta giza eskubideen eta lurraren eskubideen urraketarekin.

Latinoamerikako erakunde ezberdinekin dugun harremanari esker eta azken urteotan artatu ditugun bisitei esker, garapen-eredu honek, gero eta lehengai gehiago behar dituenak, proiektu estraktibistak eta gatazka sozioekologikoak ugaritzen dituela jakin badakigu. Transnazionalek beren irabaziak biderkatzen dituzte, meatzaritzako megaproiektuak, petrolioarekin lotuak, hidroelektrikoak, nekazaritza industrialekoak edo azpiegituretara bideraturikoak ezarriz; horren gizarte- eta ekologia-kostuak, aldiz, landa-, nekazaritza- eta indigena-komunitateek ordaintzen dituzte, eta, zehazki, emakumeen gorputzak eta beste gorputz disidente batzuek.

Testuinguru honetan, badira mundu-mailako klase kapitalistaren interesak asetzera bideratutako garapen kolonial eta patriarkalaren ereduaren aurka egiten dutenak. Bestalde, borroka hori garesti ordaintzen dute: mehatxuak, atxiloketak, zaintza, estigmatizazioa eta jazarpena jasaten dituzte, eta indarkeria honen adierazpenik gogorrena lider eta giza eskubide defendatzaileen hilketa da. Alabaina, beren lurraldeetan jasaten dituzten mehatxuak ez dira urrituko, eta gero eta defendatzaile gehiago daude beren sorterritik atera egin beharrean.

Alde horretatik, GKE, Iparraldeko gizarte eta harrera-lurralde gisa interpelatuta sentitzen gara, eta erantzun nahi dugu. Giza eskubideak defendatzen dituen hori babesteko betebeharrean egun jokatzen ari garen paperaren inguruan hausnartzeko agiri hau sortu dugu, Defendatzen jarrai dezaten. Giza eskubideen emakume defendatzaileak. Aldi baterako babesaren analisia Espainiako estatuan. Defendatzaileen testigantzen bilduma da, ahots horien, hainbat kolektibo eta erakunderen ekarpenen, eta gogoeten bilduma. Gaia ezagutzeko ekimena, gizarte-eztabaidari ekarpena egiteko eta, eraldatzeko helburuz, garapen-eredu honen gaineko kontzientzia kritikoa sortzen jarraitzeko asmoa dugu.

Vivimos en un mundo dividido en dos grandes espacios geopolíticos y económicos que sustentan el actual sistema dominante: el Norte global y el Sur global. Hablamos de Norte global para referirnos a los países enriquecidos, los mal llamados “desarrollados”, que utilizan más materias primas de las que poseen; y hablamos de Sur global para referirnos a los países empobrecidos, que poseen la mayor parte de los bienes naturales que, a través del extractivismo, se destinan a mantener el nivel de consumo de los países enriquecidos. Esta división está directamente relacionada con la violación a los derechos humanos y los derechos de la tierra.

A raíz de nuestra relación con diferentes organizaciones de Latinoamérica y gracias a las visitas que hemos recibido a lo largo de estos años, que nos comparten sus realidades y nos trasladan sus luchas, somos testigo de cómo este modelo de desarrollo que requiere cada vez de más materias primas provoca que los proyectos extractivistas y los conflictos socioecológicos se multipliquen. Las transnacionales multiplican sus ganancias a costa de implementar más megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, agroindustriales o de infraestructura, mientras que los costes sociales y ecológicos recaen sobre las comunidades rurales, campesinas e indígenas y, en concreto, sobre los cuerpos de las mujeres y otros cuerpos disidentes.

En este contexto, hay quienes se oponen a este modelo de desarrollo colonial y patriarcal dirigido a satisfacer los intereses de la clase capitalista global. Sin embargo, sus luchas tienen un alto coste: sufren amenazas, detenciones, vigilancia, estigmatización y acoso, entre otras agresiones, y, como máxima expresión de esta violencia, están los asesinatos a líderes y defensoras de derechos humanos. Las amenazas en sus territorios no remiten, y cada vez son más las defensoras que se ven obligadas a salir de los mismos.

En este sentido, nos sentimos interpeladas como ONG, como sociedad del Norte y como territorio de acogida. Para reflexionar acerca del papel que estamos jugando actualmente en el deber de proteger a quien defiende los derechos humanos hemos elaborado este documento, Para que puedan seguir defendiendo. Análisis sobre la acogida temporal a defensoras de derechos humanos en el Estado español. Se trata de una recopilación de testimonios de defensoras, voces de las que nos hacemos eco, aportes de colectivos y organizaciones, y reflexiones. Pretendemos aportar al debate social y seguir generando una conciencia crítica acerca de este modelo de desarrollo para transformarlo.

Portada del documento "Para que puedan seguir defendiendo. Análisis sobre la acogida temporal a defensoras de derechos humanos en el Estado español"