Babesik onena da norberaren lurraldean segurtasunez lan egiten jarraitzea ahalbidetzen duena.

PBI Kolonbia erakundeak, 1994. urteaz geroztik, nazioarteko behaketa- eta laguntza-lanak egiten ditu Kolonbian giza eskubideak defendatzen dituzten erakundeentzat eta bertako gatazka armatuaren biktimentzat. Laguntza horren helburua giza eskubideen defendatzaileen ekintza-eremua babestea da, egiten duten lanagatik arriskuan daudenean.

Mugarik Gabe Nafarroak urteak daramatza erakunde honen lana babesten, eta gehiago kontatu nahi dizugu bere lanari buruz.

La mejor protección es la que permite seguir trabajando en condiciones de seguridad en los propios territorios.

Brigadas Internacionales de Paz de Colombia es una organización que, desde 1994, desempeña labores de observación y acompañamiento internacional a organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia. El objetivo del acompañamiento es proteger el espacio de acción de las personas defensoras de derechos humanos en riesgo por el trabajo que realizan.

Mugarik Gabe Nafarroa lleva años apoyando la labor de esta organización, y te queremos contar un poco más en profundidad su trabajo.

Hainbat estrategia garatzen dituzte agerikotasun-maila handitzeko eta, horrekin batera, giza eskubideen defendatzaileei eraso egin nahi dietenak uxatzeko. Laburbilduta, munduaren begirada giza eskubideen aldeko erakundeen aldarrikapenetara eta borroketara erakartzean datza, horrela haien babes-maila areagotzeko. 

PBI Kolonbiak herrialde horretako 18 erakunderi eta komunitate biktimari laguntzen die, nazioarteko boluntarioen edo brigadisten bitartez. PBIk babeserako eta laguntza psikosozialerako tresnak eskaintzen dizkie erakunde eta pertsona defendatzaileei, beren burua babesteko gaitasunak sendotzeko eta indarkeria soziopolitikoak kalteturiko gizarte-sarea berreraikitzeko. Halaber, aldian-aldian tokiko, nazioko eta nazioarteko agintariekin biltzen dira, Kolonbian gertatzen diren giza eskubideen urraketekin loturiko kezken berri emateko.

PBIk hainbat printzipioren arabera ematen du babesa, hala nola indarkeriarik eza, nazioarteko izaera, alderdikeriarik eza (alderdi politikoei ez die laguntzen) eta esku-sartzerik eza; hots, laguntzen dituen erakunde horiek ez ditu finantzatzen, ez die aholkularitzarik ematen eta ez du haien erabakietan parte hartzen. PBIk erakunde kolonbiarrek eskatuta jarduten du. Horregatik, PBIk ez du bere burua garapenerako erakundetzat jotzen, komunitateek beren jarduerak egiteko esparru propioa dutela iritzita.

Erakundeak, bere ekintza guztietan, genero-ikuspegiari eta ikuspegi intersekzionalari heltzen die. Esate baterako, etnia bateko, komunitate bateko edo LGBTIQ+ komunitateko andrazko batek giza eskubideak defendatzen egiten duen lanarekin loturiko arriskuak ezin dira modu berean aztertu. 

Andre defendatzaileak indarkeria bikoitzari egin behar dio aurre: giza eskubideen defendatzailea izateagatik eta emakumezkoa izateagatik. Ikuspegi feminista funtsezko tresna da andrazko defendatzaileek jasaten dituzten arrisku eta indarkeria zehatzak ulertu, identifikatu eta artatzeko. Horrez gain, ikuspegi horretan oinarrituta, berezitasun horiek artatzeko zein neurri hartzen ari garen galde diezaiokegu geure buruari, eta genero-indarkeria birsortzen eta normalizatzen ari garen azter dezakegu.

Desarrollan toda una serie de estrategias dirigidas a aumentar el nivel de visibilidad y, con ello, disuadir a quienes pretenden agredir a las personas defensoras de derechos humanos. En definitiva, consiste en poner los ojos del mundo en las reivindicaciones y luchas de las organizaciones de derechos humanos, aumentando así su nivel de protección.

PBI Colombia acompaña a 18 organizaciones y comunidades víctimas en Colombia, a través de voluntarios y voluntarias internacionales o brigadistas. La organización ofrece herramientas de protección y acompañamiento psicosocial a las organizaciones y personas defensoras, para fortalecer sus capacidades de autoprotección y reconstruir el tejido social impactado por la violencia sociopolítica. Asimismo, mantienen reuniones regulares con autoridades locales, nacionales y comunidad internacional, para transmitir sus preocupaciones sobre las vulneraciones de los derechos humanos en Colombia.

PBI provee protección bajo una serie de principios como la noviolencia, el carácter internacional, el no partidismo (no acompaña a partidos políticos) y la no injerencia, que pasa por no financiar, asesorar o participar en la toma de decisiones de las organizaciones que acompaña. PBI Colombia trabaja a petición de las organizaciones colombianas. Por eso, PBI no se considera una organización para el desarrollo, pues considera que las comunidades tienen su propio espacio para llevar a cabo sus actividades.

La organización también incorpora un enfoque de género e interseccional en todas sus acciones. Los riegos vinculados al trabajo de defensa de derechos humanos realizado por una mujer, miembro de una comunidad, etnia, o parte de la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, no se pueden analizar de la misma manera.

Ser defensora es enfrentar una doble violencia: por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres. El enfoque feminista es una herramienta clave para entender, identificar y atender los riesgos y violencias específicas que enfrentan las mujeres defensoras. Este enfoque permite además preguntarnos sobe qué medida estamos tomando para atender estas particularidades, es decir, cuestionarnos si estamos reproduciendo y normalizando la violencia de género.

Foto de PBI Colombia: mural "Ser líder social no es delito"

Defendatzailea izatea bizitza osorako konpromisoa da. Gizarte patriarkalak ezarritako estereotipoak haustea dakar berekin, desberdinkeria estrukturalen, zigorgabetasunaren, ustelkeriaren, krimen antolatuaren, misoginiaren, lgbtifobiaren, gorroto-diskurtsoaren, estraktibismoaren, politika neoliberalen eta esparru demokratikoen itxieraren testuinguruan.

Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtifobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos.